Bạn đang kiểm soát bản thân rất tốt

Thứ Sáu, 26/01/2018

More Test, More Fun

Thời điểm bùng nổ của những chiếc smartphone dường như không hề tác động đến thói quen cũng như đời sống của bạn. Xin chúc mừng! Bạn không hề nghiện điện thoại và vẫn đang kiểm soát mọi thứ rất tốt.

Tụi mình vừa có một bài Fun Test bằng Tiếng Anh với nhau về “Bạn có thực sự nghiện điện thoại”. Giờ thì English Town gửi tặng bạn một số ý tưởng để nói về chủ đề “lợi ích và tác hại của điện thoại” bằng Tiếng Anh cùng lấy giấy viết ra và ‘take note’ ngay nhé:

Pros:

  1. Connect people — Cell phones help people connect all around the globe
  2. Access to internet → all kind of information and news
  3. Take photos — Smartphones cameras are reaching a point where you can take really great photos anywhere you go without the need for any manual modifications.
  4. Identification — If you’ve ever been subject to an accident or anything similar, your phone can be used to call an emergency number or get an emergency contact
  5. Music/Video Player (online or local)

Cons

  1. Radiation — Cellular phones use radiations to connect to access points. An excess of these radiations can cause damage.
  2. Neck position — Keeping the neck down to look at our phones is going to backfire
  3. Disconnecting people — Even though the main purpose was to help people connect. With all the technology in the small pocket size computers, society is getting too attached to their smartphones that they’re forgetting that actual people exist outside their 5 inch screens.