[Học ngữ pháp tiếng Anh cho người mất gốc] – IF CLAUSE TYPE 2

Thứ Ba, 30/01/2018

1.  Conditional Sentence Type 2: Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại này thường giả định điều không có thật ở hiện tại, bởi nó được dùng để miêu tả tình huống không có thực hoặc không thể xảy ra. Các điều kiện cho ra kết quả giả tưởng cho một tình huống đã đặt ra, và điều kiện đó không có khả năng đúng.

if + Simple Past, + would + base verb

Ở vế điều kiện (IF clause – Vế IF) chúng ta dùng thì quá khứ đơn, còn về thứ 2 (Main Clause), là thì tương lai đơn trong quá khứ.

2. Cách dùng Were / Was

Ở câu điều kiện loại 2, chúng ta dùng từ “were” thay cho từ “was” với mọi chủ ngữ, kể cả khi chủ ngữ là Iheshe hoặc it. “were” ở cách dùng này được gọi là thể bàng thái – Subjunctive

NOTE: Tuy nhiên chúng ta cũng có thể dùng “was” giống như cách dùng của thì quá khứ đơn với động từ tobe.

Example:

If I were a millionaire, I would buy a castle.

3. Cách sử dụng câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 được dùng để nói về hành động ở hiện tại, hành động đó có thể xảy ra nếu tình huống hiện tại khác đi, tuy nhiên chúng ta không mong đợi tình huống hiện tại được thay đổi bởi vì tình huống đó hiếm khi xảy ra.

Ví dụ:

If I had a lot of money, I would travel around the world.

Muốn có nhiều tiền để được chu du thiên hạ thì ai cũng muốn nhưng với tình hình hiện tại thì không thể có nhiều tiền được do đó câu trên được dùng ở điều kiện loại 2.