[Học ngữ pháp tiếng Anh cho người mất gốc] – IF CLAUSE TYPE 3

Thứ Ba, 30/01/2018

1. If clause type: Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện không có thật ở quá khứ, không có tình huống nào có thể thỏa mãn điều kiện đã cho bởi vì nó được đề cập đến thời gian ở quá khứ.

if + Past Perfect, + would + have + Past Participle

Mện đề IF sử dụng thì quá khứ hoàn thành, mệnh đề chính sử dụng thể giả định would + have + PP

2. Cách sử dụng câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 đề cập đến tình huống ở quá khứ, và nó diễn tả kết quả giả định cho tình huống đã cho ở quá khứ.

Ví dụ:

If he had been careful, he wouldn’t have had that terrible accident.

Câu này ngụ ý rằng trước đây anh ấy bất cẩn, thường lái xe quá nhanh nên anh bị tai nạn kinh hoàng. bây giờ giả định rằng nếu mà anh ấy cẩnt thận thì tai nạn đó sẽ không xảy ra với anh