[Học ngữ pháp tiếng Anh cho người mất gốc] – RELATIVE CLAUSES

Thứ Ba, 30/01/2018

Mệnh đề quan hệ là một chủ điểm quan trọng, cần nắm vững trong tiếng anh. Bài hôm nay English Town sẽ chia sẻ tới các bạn chủ đề này.

1. Định nghĩa mệnh đề quan hệ:

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

2. Các đại từ quan hệ

a. WHO:

– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

  • ….. N (person) + WHO + V + O

b. WHOM:

– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

  • …..N (person) + WHOM + S + V

c. WHICH:

– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ vật

  • ….N (thing) + WHICH + V + O
  • ….N (thing) + WHICH + S + V

d. THAT:

– có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định

* Các trường hợp thường dùng “that”:

– khi đi sau các hình thức so sánh nhất

– khi đi sau các từ: only, the first, the last

– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

– khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.