Học tiếng Anh 16h/ngày từ 8:30 – 21:30

Thứ Hai, 25/12/2017

Ở ET có 8 ca học và 80 lớp học mỗi ngày từ 8:30-21:30, bạn
có thể đặt bất kỳ lớp học tại bất kỳ thời điểm nào.

Ở ET có 8 ca học và 80 lớp học mỗi ngày từ 8:30-21:30, bạn
có thể đặt bất kỳ lớp học tại bất kỳ thời điểm nào.

Ở ET có 8 ca học và 80 lớp học mỗi ngày từ 8:30-21:30, bạn
có thể đặt bất kỳ lớp học tại bất kỳ thời điểm nào.