job fair

Thứ Ba, 26/12/2017

Ngày hội tuyển dụng bằng tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam thu hút 2000 sinh viên tham dự.

Ngày hội tuyển dụng bằng tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam thu hút 2000 sinh viên tham dự.

Ngày hội tuyển dụng bằng tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam thu hút 2000 sinh viên tham dự.

Ngày hội tuyển dụng bằng tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam thu hút 2000 sinh viên tham dự.