MỚI CHỈ CÓ Ý ĐỊNH KẾT HÔN, CHƯA ĐÁM CƯỚI CHÍNH THỨC THÌ CÓ ĐƯỢC ĐỊNH CƯ ÚC THEO DIỆN KẾT HÔN KHÔNG?

Thứ Ba, 30/10/2018
Bình luận